IL-1 receptors on host cells as one of mooring bitts for 'Yershinia pestis'

Abramov, V.M., Kulikova, N.L., Khlebnikov, V.S., Vasiliev, A.M., Karlyshev, AM., Kosarev, I.V., Vasilenko, R.N., Sakulin, V.K., Kozlovskaya, G.D., Pchelintsev, S. Yu., Shcherbakov, G. Ya. and Uversky, V.N. (2002) IL-1 receptors on host cells as one of mooring bitts for 'Yershinia pestis'. In: Joint Meeting of the International Society for Interferon and Cytokine Research, the International Cytokine Society, the Society for Leukocyte Biology, and the European Cytokine Society on Cytokines and Interferons; 06 - 10 Oct 2002, Turin, Italy.

Actions (Repository Editors)

Item Control Page Item Control Page