Mechanically robust Ti₃C₂Tₓ MXene/carbon fiber fabric/thermoplastic polyurethane composite for efficient electromagnetic interference shielding applications

Duan, Ningmin, Shi, Zhenyu, Wang, Zhaohui, Zou, Bin, Zhang, Chengpeng, Wang, Jilai, Xi, Jianren, Zhang, Xiaoshuai, Zhang, Xianzhi and Wang, Guilong (2022) Mechanically robust Ti₃C₂Tₓ MXene/carbon fiber fabric/thermoplastic polyurethane composite for efficient electromagnetic interference shielding applications. Materials & Design, 214, p. 110382. ISSN (print) 0261-3069

Actions (Repository Editors)

Item Control Page Item Control Page