An algebraic multigrid method in problems of computational physics

Volkov, K. N., Derugin, Yu. N., Emelyanov, V. N., Kozelkov, A. S. and Teterina, I. V. (2014) An algebraic multigrid method in problems of computational physics. Vychislitel'nye Metody i Programirovaniye, 15(2), pp. 183-200. ISSN (print) 0507-5386

Actions (Repository Editors)

Item Control Page Item Control Page